امام صادق میفرمایند
توسط : fgf
و در حدیث معتبر دیگر منقول است كه آن حضرت به ام سعیده فرمود كه زیارت كن حضرت امام حسین را كه زیارت واجب است بر مردان و زنان
جمعه 28/10/1386 - 0:20
پسندیدم 0
UserName