روایتی دیگر
توسط : fgf
به سند معتبر دیگر منقول است كه شخصى به حضرت امام جعفر صادق علیه السلام عرض كرد كه فداى تو شوم ، چه مى فرمایى در حق كسى كه ترك كند زیارت حضرت امام حسین علیه السلام را و او قادر به زیارت باشد ؟
فرمود: مى گویم او عاق رسول خدا صلى الله علیه و آله و عاق ما شده است و سبك شمرده است امرى را كه براى او نافع است هر كه زیارت كند آن حضرت را خدا حوائج او را متكفل گردد و كفایت مهمات دنیاى او بنماید و زیارت آن حضرت روزى را براى بنده جلب مى كند و آنچه خرج كند عوض ‍ دهد و گناه پنجاه ساله او را مى آمرزد و بر مى گردد به سوى اهل خود و حال آن كه هیچ گناه و خطایى بر او نباشد، مگر آن كه از نامه عمل او محو شود و اگر در آن سفر بمیرد ملائكه نازل شوند او را غسل دهند و گشوده شود براى او درى به سوى بهشت كه داخل شود براى او نسیم بهشت ، و اگر سالم بماند گشوده شود براى او درى كه نازل شد از در روزى او و حق تعالى به عوض هر درهمى كه او خرج كرده است ده هزار درهم بدهد و براى او ذخیره كند و چون محشور شود گویند به او كه خدا این عوض را براى تو ذخیره كرد كه امروز به تو رسانید
جمعه 28/10/1386 - 0:19
پسندیدم 0
UserName