دانستنیهای مفید و جالب پزشکی
توسط : aliyoungi
چرا گوش درد میگیریم؟

گوش درد علتهای گوناگون دارد.حتی خود گوش درد به شکلهای بسیار ظاهر میشود. گذشته از ضایعات عضوی بیشتر گوش دردها در اثر گونه ای لودگی میکروبی بروز میکنند.
در بیشتر موارد گوش درد در اثر وارد شدن یک شئ خارجی به درون گوش و گیرافتادنش در آنجا آغاز می شود. کودکان گاهی چیزی را به درون گوش خود یا کودک دیگری فرو می برند و باعث گوش درد می شوند.
گاهی سفت شدن تراوشات مومی شکل گوش به درد گرفتن گوش می انجامد. شستشوی گوش یا بیرون آوردن هر شئ خارجی از مجرای شنوایی باید توسط پزشک انجام گیرد زیرا وی با طرز جلوگیری از وارد آمدن هر گونه صدمه ای بر بخشهای ظریف گوش آشنایی دارد.
آلودگی گوش خارجی ممکن است در اثراستفاده از سنجاقچوب کبریت یا دیگر اشیاء ناپاک برای از بین بردن خارش حاصل از تراوشات گوش ایجاد شود. این اشیاء می توانند موجب خراشیدگی و آلودگی پوست شوند. به دنبال این خراشیدگی پوست داخل گوش جوشی میزند و متورم میشود وموجب گوش گوش درد های شدید میشود.
آلودگی قارچی گوش خارجی و مجرای شنوایی میتواند موجب تورم مجرا و دردگوش شود. طبل گوش یا پرده صماخ نیز که گوش خارجی را از گوش میانی جدا می کند ممکن است متورم شود.
گوش میانی گاهی فقط به این علت که شخص نمی تواند بینی اش را به درستی تخلیه کند ممکن است متورم شود. هر دو سوراخ بینی باید در یک زمان تخلیه شوند زیرا تخلیه یک سوراخ بینی ممکن است موجب رانده شدن مواد آلوده به سینوسها شود. البته گوش درد علتهای بسیار دارد. به همین علت هر گاه شخصی پیاپی دچار گوش درد می شود باید به پزشک ماجعه کند.
پنج شنبه 27/10/1386 - 20:8
پسندیدم 0
UserName