دانستی های پزشکی
توسط : aliyoungi

آیا میدانستی که در یك سانتی متر پوست شما دوازده متر عصب و چهار متر رگ و مویرگ وجود دارد

آیا میدانستی که در تمام وجود شما بیش از یك مشت گچ «كلسیم» وجود دارد

پنج شنبه 27/10/1386 - 19:38
پسندیدم 0
UserName