با توهستم ای مهر ای مهدی. . . . .
توسط : parandeh2

برق در جان هواداری فانوس افتد/تا به كی شمع جدا سوزدو پروانه جدا؟(یامهدی ادركنی)خدا كند كه بیایی./زهره/PARANDEH2/

پنج شنبه 27/10/1386 - 15:5
پسندیدم 0
UserName