حسین منی و أنا من حسین
توسط : mandegary

گفت پیغمبر حسین از من بود من از حسین

خوش بود مدح تو بشنیدن ز فخر كائنات

پنج شنبه 27/10/1386 - 11:10
پسندیدم 0
UserName