یا حسین

عالم همه محو از گل رخسار حسین است


ذرات جهان در عجب از کار حسین است

پنج شنبه 27/10/1386 - 9:2
پسندیدم 0
UserName