عبور ابراهیم علیه السلام از كربلا
توسط : fgf

روایت شده است كه حضرت ابراهیم علیه السلام وقتى سواره به صحراى كربلا بگذشت اسبش رم كرد. آن جناب از پشت اسب بر روى زمین افتاد و سرش بشكست و خون از آن جارى شد پس زبان به استغفار بگشاد و گفت :
پرودگارا از من چه گناهى سر زده است ؟
جبرئیل علیه السلام نازل شد و گفت : اى ابراهیم ! گناهى از تو صادر نگشت و لكن كشته مى شود در این محل سبط خاتم الانبیا و پسر خاتم الاوصیا، پس خون تو به موافقت خون او ریخته شد.
فرمود: اى جبرئیل ، قاتل او كیست ؟
گفت : قاتل او ملعون اهل آسمان ها و زمین و قلم جارى شد بر لوح آن پلید پس ابراهیم علیه السلام دست برداشت و یزید پلید را لعن بسیار كرد و اسب آن حضرت به زبان فصیح آمین گفت.
ابراهیم علیه السلام به او خطاب كرد و فرمود: بر تو چه معلوم شد كه آمین گفتى ؟
گفت : اى ابراهیم ، من همیشه فخر مى كردم كه تو بر پشت من سوار مى شوى و چون تو از پشت من درافتادى خجلت و شرمسارى من زیاد شد و سبب این از یزید بود خداوند او را لعنت كند.
مرحوم شوشترى رحمه الله در خصایص مى گوید كه شاید محل توسط حضرت ابراهیم علیه السلام از اسب همان محل سقوط حضرت امام حسین علیه السلام باشد از اسب خود یعنى در مقتل آن جناب به زمین افتاده باشد پس ملاحظه كن فرق این دو سقوط را

وقایع الایام ، ص 152.

چهارشنبه 26/10/1386 - 20:37
پسندیدم 0
UserName