الفبا...

معلم از دانش آموزی پرسید: الفبای فارسی را بلدی؟ بگو

دانش آموز گفت: الف ب پ ت ث چهار پنج شش هفت هشت...

معلم جواب را نپذیرفت و پرسید: الفبای انگلیسی را بگو

دانش آموز گفت: A B C 40 50 60 70 80 90 100

دانش آموز تا معلم را عصبانی دید گفت: اجازه می دهید الفبای یونانی را بگویم؟!

معلم تعجب کرد با این حال قبول کرد.

دانش آموز گفت: آلفا بتا سه تا چهارتا پنج تا....!!!!!

چهارشنبه 26/10/1386 - 20:12
پسندیدم 0
UserName