چگونه همه دانستنیهاى امامان یقینى است؟
توسط : ali_firoozi

چگونه همه دانستنیهاى امامان یقینى است؟

گاهى این پرسش براى خواننده پیش مى آید كه؛چگونه ممكن است براى اعضاى خاندان پیامبر در تمام آیات قرآن و جمیع احكام شرعى و سنتهاى نبوى،معرفت یقینى حاصل شود؟

پاسخ این است كه،دستیابى آنان بر معرفت یقینى به طور قطع امكان دارد.البته براى پیامبر این امكان بوده است كه به شاگرد زیرك و برجسته اى چون على بن ابى طالبـتمام مفاهیم آیات قرآن و تمامى آنچه را كه به بینش اسلامى مربوط است و همه قوانین اسلامى را كه تعدادشان از چند هزار تجاوز نمى كندـتعلیم دهد.بدیهى است كه على به دو پسرشـحسن و حسینـتمام آنچه را كه پیامبر به او آموخته است،تعلیم مى دهد.بدین گونه،براى ما امكان این تصور پیدا مى شود كه على و دو فرزندش بر معرفت یقینى كامل رسیده اند.

البته این فرضـبه طور قطعـبا واقع،مطابقت دارد،چه على از كودكى تا روز وفات پیامبر با او بود؛نیز او شاگردى امین و مراقب بود،پیوسته در جلسات عمومى پیامبر حاضر مى شد و در خلوتهاى ویژه او نیز با وى همراه بود.و او در آشكار و نهان در راه خدابیدار دل و صمیمى بود.و فرزندانشـحسن و حسینـسالهاى دراز با وى زندگى كردند،و آن دو نیز،همانند نیا و پدر خود راستانى پاك بودند.آنچه را مى دانستند به برترین فرزندان پیامبر و على،تعلیم دادند.

چهارشنبه 26/10/1386 - 18:58
پسندیدم 0
UserName