بخوانید تا کامپیوتر تان نسوزد
توسط : اوت

بخوانید تا کامپیوتر تان نسوزد

 

هنگامی که قصد دارید یک سیستم رایانه ای را نصب وراه اندازی کنید به احتمال فراوان محافظ الکترونیکی از اجزایی است که خواهید خرید. کاربرد ثانویه محافظ الکتریکی برای انشعاب است ،یعنی می توان چندین دستگاه را از طریق یک پریز به برق متصل کرد بدون آنکه با کمبود جریان مواجه شویم وخطری دستگاهها را تهدید کند،ولی کاربرد دیگر محافظ الکترونیکی که اهمیت فراوانی نیز داردمحافظت از اجزا وقطعات الکترونیکی درون کامپیوتر شماست.

 

این محافظت در مقابل نوسانهای الکتریکی انجام می گیرد بنابراین ابتدا تعریف کامل تری از نوسان را ارائه می کنیم . نوسان ولتاژ یا ولتاژ ناپایداروبه عبارتی power surge به افزایش ویا کاهش ولتاژخارج از محدوده استاندارد وقراردادی اطلاق می شود. در سیم کشی های خانگی واداری در ایران ولتاژاستاندارد220ولت است.

 

به گزارش iritn اگر سطح ولتاژ از 220ولت تجاوز کند ویا مقدار زیادی کمتر از آن باشد آنگاه محافظ الکتریکی یا  protector surgeاز نابود شدن رایانه تان جلوگیری می کند. برای فهم بهتر مسأله مفید است تا ولتاژ را بهتر بشناسد.ولتاژ مقیاسی برای اندازه گیری انرژی پتانسیل الکتریکی محسوب می شود .جریان الکتریسته از نقطه ای به نقطه ای دیگر جریان می یابد زیرا انرژی پتانسیل دو نقطه تفاوت دارند. می توانید این مسأله را مشابه جریان آب در نظر بگیرید که از جایی با  فشار وسطح بیشتر به محلی با فشار وسطح کمتر حرکت می کند. در واقع می توان ولتاژ را فشار الکترونیکی نیز نامید . افزایش ولتاژ را می توان به دو گروه تقسیم کرد:

surge 1 هنگامی که افزایش ولتاژ حداقل 3ثانیه طول بکشد.

spike 2 هنگامی که تنها یک یا دونانو ثانیه طول بشکد.

 

در هردو حالت اگر افزایش ولتاژ قابل توجه باشد می تواند باعث بروز خسارات زیادی در دستگاه الکترونیکی شود. همانطور که اگر فشار آب پشت سد خارج از محدوده افزایش یابد سد می شکند. برای سیم حامل جریان برق هم چنین اتفاقی می افتد وسیم از بین می رود. حتی اگر افزایش ولتاژ بلافاصله قطعه را نابود کند درطول زمان آن را از بین خواهد برد.

 

یک محافظ الکتریکی استاندارد جریان الکتریکی ورودی از پریز را به خروجی ها  ازطریق اجزای مختلفی هدایت می کند ودر صورت وجود جریان اضافی آن را از طریق سیم زمین خارج می کند. در متداول ترین نوع این محافظ قطعه ای به نام Dxide Varistor.Metal ولتاژ اضافی را Divert می کند. عملکرد این Mov چندان پیچیده نیست ولی با توجه به تخصصی بودن آن از عنوان روش عمل آن صرف نظر می کنیم

 
چهارشنبه 26/10/1386 - 18:0
پسندیدم 0
UserName