صبر صبر صبر. . . .
توسط : parandeh2

شجاعت آدمی به صبر است./هر كه را صبر نیست حكمت نیست./ یك صبر كن و هزار افسوس مخور./زهره/parandeh2/

چهارشنبه 26/10/1386 - 17:22
پسندیدم 0
UserName