نام نكو . . . .
توسط : parandeh2

نام نیكو گر بماند ز آدمی/به كه ز او ماند سرای زرنگار/زهره/parandeh2/

چهارشنبه 26/10/1386 - 17:18
پسندیدم 0
UserName