پند و اندرز
توسط : aftab
غنی كیست؟
 
از لقمان حكیم پرسیدند: غنی كیست ؟ فرمودند:
 غنی كسی است كه پروردگار عزیز به او معنویت سرشار عنایت فرموده است . هر وقت مردم بخواهند برای آنان بیان می كند و هر وقت هم نخواهند خودش از این گنجینه استفاده می كند .
چهارشنبه 26/10/1386 - 16:16
پسندیدم 0
UserName