نجات از مرگ
و نیز جناب آقاى ایمانى نقل فرمودند كه جناب حسین آقا مژده (عمه زاده آقاى ایمانى ) سلمه اللّه تعالى با والده اش هر دو مریض سخت و مشرف به موت بودند، مرحوم حاجى بیدآبادى اعلى اللّه مقامه تشریف آوردند و فرمودند یكى از این دو مریض باید برود یعنى بمیرد و من از خداوند متعال شفاى حسین آقا را خواسته ام و او خوب خواهد شد.
پس از فرمایش بیدآبادى در همان شب والده حسین آقا مرحومه شد و حسین آقا را خداوند شفا مرحمت فرمود وفعلا هم به سلامت و از خوبان هستند.

چهارشنبه 26/10/1386 - 14:10
پسندیدم 0
UserName