نامهاى شهر عشق
توسط : fgf

كربلا، با نام هاى زیادى نامیده شده كه به بیش از بیست اسم مى رسد :

1 كربلا، كلمه اى كه اسم هیچ مكانى در شهرت و قداست به پایش ، نمى رسد و در تفسیر این كلمه كمال آفرین چه حرفها كه گفته نشده است !؟

الف : بعضى معتقدند ریشه كربلا از كلمه كربله گرفته شد و كربله یعنى به سستى گام برداشتن ، یا سست شدن گامها.
و عربها زمانى كه بخواهند از بى حالى و با كسالت راه رفتن كسى حكایت كنند مى گویند : جاد یمشى مكربلا یعنى فلانى آمد در حال كه به سستى گام بر مى داشت تو گویى سرزمین كربلا چنان بوده است كه هر كسى كه به آنجا مى رسید احساس خاصى برایش دست مى داد و گام هایش سست مى شد چنان كه كمیت قلم ، تا به ساحت مقدس كربلا مى رسد مى لنگد و خود را مى بازد.
در كتب مقاتل نیز داستانهاى زیادى نقل شده كه هر یك از پیامبران گذشته كه گذرش به كربلا مى افتاد بى اختیار اندوهناك و غمگیمن مى شد و به امت خویش خبر مى داد كه در این سرزمین حادثه اى بس بزرگ و بسیار غمبار رخ خواهد داد.

ب : كربلا از كلمه كربال گرفته شده و كربال یعنى غربال كردن و تمیز و پاك كردن ، گفته مى شود: كربلت الحنطة ، یعنى گندم را غرباب كردم و آن را از خاك و خاشاك پاك گردانیدم .
به كربلا نیز به خاطر این كربلا گفته اند كه زمینى بود خالى از ریگ و سنگ و بدون درخت یا گیاهان هرز و مزاحم ، مثل اینكه كشاورزى آن را پاك كرده و براى كشته آماده كرده باشد.
راستى كه اسم با مسمایست ! كربلا یعنى غربال تاریخ غربال كه همیشه و در طول تاریخ شریف را از ضعف و مردان میدان را از رجز خوانان دروغین به خوبى جدا كرده و مى كند چنان كه بیدل دهلوى مى گوید: كیست در این انجمن ، محرم عشق غیور ما همه بى غیرتیم ، آینه در كربلاست .

ج : كربلا از دو واژه كرب و ابلا تركیب یافته است یعنى حرم خدا و خانه خدایگان.د: این كلمه در اصل فارسى بوده و از دو كلمه كار و بالا گرفته شده است یعنى كار آسمانى و ارزشمند به عبارتى جایگاه نمارش و نیایش. ه : در اصل كور بابل بوده است یعنى در روستاى شهر بابلو توسط خود حضرت سیدالشهداء و پدرش على علیهماالسلام و جدش ‍ روسل اكرم صلى الله علیه و آله كربلا وكرب و بلاء یعنى درد و بلا و امتحان و ابتلاء تفسیر شده است
ادباء و شعراى شیعه نیز همین تفسیر را برگزیده اند به عنوان نمونه سالار شهیدان شیعى سید اسماعیل حمیرى از كربلا چنین یاد مى كنند: كربلا یا دار كرب بلا

موسوعة العتبات المقدسه ، قسم كربلا ، ص 9.
همان ، ص 9.
مدینة الحسین ، ص 11.
 همان ، ص 1.
 نهضة الحسین علیه السلام ،ص 66.
 نهضة الحسین علیه السلام ، ص 58
دیوان السید الحمیرى ، ص 58

چهارشنبه 26/10/1386 - 13:58
پسندیدم 0
UserName