...

 

نماز عشق در صحرا به پا بود

امام عاشقان خون خدا بود

سری که بر سر نی آیه می خواند

به هفتاد و دو ملت آشنا بود

چهارشنبه 26/10/1386 - 13:14
پسندیدم 0
UserName