...

 

هفتاد و دو تن از یاران عشق با تو بودند و با تو آسمان را سرودند

چیزی بگو

تا من و دریا در صدایت آبی شویم.

چهارشنبه 26/10/1386 - 13:10
پسندیدم 0
UserName