....
 

این جمله را شعار خود قرار دهید:

آن چه برایتان پیش می آید به مصلحت شماست.

****

بسا چیزی را که خوش ندارید و آن برای شما خیر است.

سوره بقره

چهارشنبه 26/10/1386 - 13:5
پسندیدم 0
UserName