دوستان ما !
توسط : soroosh123
ما در ره دوست نقص پیمان نكنیم , گر جان طلبد دریغ از جان نكنیم , دنیا اگر از زیبا رویان لبریز شود , ما پشت به دوستان قدیمی نكنیم.
چهارشنبه 26/10/1386 - 11:58
پسندیدم 0
UserName