آدم به تو مى نازد اى اشراف انسانها
توسط : fgf
اى یاد تو در عالم آتش بر جانها
هر جا زفراق تو چاك است گریبان ها
اى گلشن دین سیراب با اشك محبانت
از خون تو شد رنگین هر لاله به بستان ها
بسیار حكایت ها گردیده كهن امام
جانسوز حدیث تو تازه است به دوران ها
یك جان به ره جانان دادى و خدا داند
كز یاد تو چون سوزد تا روز جزا جان ها
در دفتر آزادى نام تو به خون ثبت است
شد ثبت به هر دفتر با خون تو عنوان ها
آن سان كه تو جان دادى در راه رضاى حق
آدم به تو مى نازد اى اشرف انسان ها
قربانى اسلامى با همت مردانه
چهارشنبه 26/10/1386 - 11:44
پسندیدم 0
UserName