تعبیر خواب هند جگر از زبان رسول خدا (ص)
توسط : fgf
در مدینة المعاجز آمده است :
هند جگر خوار معاویه صبحگاهى به خانه رسول خدا صلى الله علیه وآله در آمد و به عایشه گفت :
جوابى عجیب دیدم ، به عرض رسول خدا صلى الله علیه وآله برسان و تعبیر آن را بپرس و مرا آگهى ده ، در خواب دیدم خورشیدى تابان بر همه جهان مشرف بود و از آن خورشید ماهى تولید شد كه جهان را در نور خود فرا گرفت و از آن قمر دو ستاره روشن زایید كه نور آنها از مشرق تا مغرب را فرا گرفت آن گاه سحابى تاریك چون شبى ظلمانى متولد شد از آن ابر ظلمانى ، مارى سیاه به وجود آمد كه نرم نرم به سوى آن دو ستاره همى مى رفت تا هر دو را بلعید مردمان در حرمان آن دو ستاره تابان بگریستند و قرین حزن و اسف شدند عایشه را به حضرت رسول صلى الله علیه وآله معروض داشت رنگ و رخسار آن حضرت دگرگون گشت و سخت بگریست و فرمود:
اى عایشه ، آفتاب روشن منم ، و ماه ، فاطمه دختر من است و دو ستاره ، حسن و حسین اند و ابر سیاه معاویه است ، و مار سیاه یزید است.
چهارشنبه 26/10/1386 - 10:37
پسندیدم 0
UserName