خبر از حادثه كربلا
توسط : fgf

خبرهاى غیبى كه از رسول اكرم صلى الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام به ما رسیده و در كتب سنى و شیعه ضبط شده است بسیار است. بعضى از مسلمانان بوده و هستند كه وجود این فیض الهى را در نهاد افراد برگزیده خداوند با دو دلى و تردید تلقى كرده و مى كنند ولى در گذشته بعضى از آنها پس از تحقق یافتن خبر غیبى به واقع امر پى برده از تردید خود نادم شدند و در پیشگاه الهى استتغفار كردند.

غرفه ازدى كه او را صحبه نیز مى خواندند از اصحاب رسول اكرم صلى الله علیه و آله و از اصحاب صفه است او كسى است كه پیغمبر اكرم صلى الله علیه و آله نسبت به معامله اى كه انجام داده بود درباره اش دعاى بركت فرمود غرفه مى گوید:
در دل من نسبت به على علیه السلام شك و تردید پدید آمد از این جهت كه روزى با جمعى به همراه آن حضرت به زمین كربلا (شاطى ء الفرات) رسیدیم. على علیه السلام از راه منحرف شد و در نقطه اى ایستاد ما نیز اطرافش ایستادیم.
حضرت با دست اشاره كرد و نقطه را نشان مى داد و فرمود: این جا بار انداز كاروان آنهاست.
این جا محل ریختن خون آنهاست این جا خوابگاه شتران آنها است پدرم فداى آن مظلومى كه در زمین و آسمان جز خداوند بزرگ یار و یاورى ندارد غرفه از شنیدن این خبرهاى غیبى دچار شك و تردید شد و در دل هاى مى گفت : آیا آنچه حضرت خبر مى دهد واقع مى شود ؟
او مى گوید: پس از آن كه امام حسین علیه السلام كشته شد من به همان سرزمین كه مقتل شهیدان بود رفتم دیدم تمام آنچه را كه امیرالمومنین علیه السلام فرموده بود واقع شده و در سخنان خود كوچكترین خطایى نداشته است.
پس از مشاهده آن صحنه از شك و تردیدى كه آن روز به دلم راه یافته بود از خداوند طلب آمرزش كردم و دانستم كه حضرت على علیه السلام جز بر اساس پیمان الهى سخن نگفته است.

چهارشنبه 26/10/1386 - 10:30
پسندیدم 0
UserName