پیغمبر میفرمایند:
توسط : fgf
مثل اهل بیت من مثل كشتى نوح است كه هر كس در آن سوار شد نجات یافت و هر كه تخلف نمود غرق شد.
چهارشنبه 26/10/1386 - 9:33
پسندیدم 0
UserName