مثل اهل بیت علیهم السلام مثل كشتى نوح است
توسط : fgf
شیعه با اقتدا به اهل بیت كتاب و سنت عمل كرده است پیروان اهل بیت میان خود و اسلام دیوارى به وجود نیاورده و به شخصى بیگانه از اسلام رو نكرده و اشخاصى را كه اسلام آنها را مقتدا و امام نساخته امام نساختند.
بلكه به كسانى رو كرده اند كه بنیان گذار شریعت فرمان داده پس نام شیعه مرز و حایلى میان آنها و اسلام نیست ولى بر حنیفه و مالكیه شافعیه و حنبلیه و دیگر فرق اسلام است كه این دیوارها را از میان خود و اسلام بردارند میان خود و اسلام ابوحنیفه و مالك بن انس و محمد بن ادریس شافعى و احمد بن حنبل و ابوالحسن اشعرى را فاصله و حایل نسازند، این فقیهان و محدثان و متكلمان مانند دیگر فقیهان و محدثان و متكلمان اسلامى بودند نه بیش.
حدود سه قرن اول اسلامى از این مذاهب در میان نبود زیرا ابوالحسن اشعرى در 270 هجرى متولد و حدود 335 درگذشت و احمد بن حنبل در 164 متولد به سال 241 وفات یافت و نیز در سال 95متولد و در 175 وفات یافته و ابوحنیفه متولد به سال 70 و متوفا به سال 150 است.
اما لزوم اقتدا به اهل بیت و اعتراف به امامت و ولایت و ناخدایى آنها (مساوى است با تشیع) نه فاصله زمانى از اسلام نه از متن اسلام بیگانه است.
چهارشنبه 26/10/1386 - 9:14
پسندیدم 0
UserName