شعار آشنایى
توسط : fgf
صفات كبریائى را زمردان خدا آموز
زمردان خدا اوصاف ذات كبریا آموز
زسربازى سرافرازى بود آزاد مردان را
سرافرازى و سربازى زشاه كربلا آموز
حسین آسا به دفع فتنه بیگانگان برخیز
شعار آشنایى با خدا از آشنا آموز
بیا در مكتب اسلام و بشنو درس قرآن را
مروت عاطفت آزادگى احسان و فاآموز
چون نام شیر مردان خدا را بر زبان آرى
نخستین بار آیین ادب را از (نوا )آموز
چهارشنبه 26/10/1386 - 9:4
پسندیدم 0
UserName