جز به یكى از سه گروه اظهار نیاز مكن
توسط : fgf
مردى از انصار از امام حسین علیه السلام حاجیى خواست امام حسین علیه السلام فرمود:
اى برادر آبرویت را از خواهش كردن حضورى نگهدار و حاجتت را در نامه اى بنویس زیرا آنجه تو را شاد كند به آن عمل كنم ان شاء الله.
آن مرد نوشت : اى اباعبدالله ، فلانى از من پانصد اشرفى مى خواهد و اصرار دارد بگیرد به او بفرمایید مهلتى بدهد چون امام علیه السلام نامه را خواند به منزل رفته كیسه اى آورد كه هزار اشرفى داشت و به او فرمود:
با پانصد اشرفى وام خود را بپرداز و با پانصد اشرفى دیگر زندگى خود را اداره كن و جز به یكى از سه كس اظهار مكن :
دین دار ، یا صاحب مروت كه از مردانگى خود شرم دارد ، و خانواده دار، كه مى داند آبروى خودت را فروختى و آن را با برآوردن حاجت تو حفظ مى كند
چهارشنبه 26/10/1386 - 9:2
پسندیدم 0
UserName