ای فرات
توسط : گل شب بو

 بــا آنــکــه هــسـت آب تــو جان پـرو ای فرات **
                         **
دلــــهــــا بـــــود ز آب تــــــو، در آذر ای فرات **

     ** ســـیــراب از تـــو عــالـــم و انــدر کــنــار تــو ** 
                         **
جـان داده تـشـنـه خسـرو جـان پرور ای فرات **

     ** بی مهـریت بس اینکه حسین(ع) تشنه بود و تو **
                         **
بـودی بـه مـهــر دخـتـر پـیـغـمـبـر(ص) ای فرات **

     ** از آب، تــــو مــــضــایـــقــه کــــردی و آب داد **
                         **
تـیـر جـفـا بـه حـلـق عـلـی اصـغـر(ع) ای فرات **

     ** بـا نــو رَسـان ســاقـی کــوثــر از ایــن عـمــل **
                         **
آتــــش فــکـــنــدۀ بــه دل کــــوثـــــر ای فرات **

چهارشنبه 26/10/1386 - 8:54
پسندیدم 0
UserName