سخاوت امام حسین علیه السلام
توسط : fgf
كمال الدین بن طلحه رحمة الله در كرم امام حسن علیه السلام قصه زنى كه براى ایشان گوسفند كشته بود بیان كرده كه هر یك از امام حسن و امام حسین علیهماالسلام او را هزار گوسفند و هزار دینار زر دادند همچنین نقل شده كه آن حضرت میهمان را اكرام مى كرد و طالب را جود مى نمود و رعایت صله رحم مى كرد و فقیر را مى نواخت و سائل را رد نمى كرد و برهنه را مى پوشاند و گرسنه را سیر مى كرد و حاجت وام دار را روا مى كرد و بر ضعف رحیم بود و بر یتیم مشفق و مهربان و حاجتمندان را اعانت مى نمود و هر چه مال به وى مى رسید گرچه اندك بود بر محتاجان صرف مى كرد.
معاویه چون به مكه آمد مال بسیار و لباس هاى فاخر براى آن حضرت فرستاد هیچ كدام را نپذیرفت و همه را باز پس داد.
چهارشنبه 26/10/1386 - 8:47
پسندیدم 0
UserName