جدول تناوبی عناصر
توسط : sinashz1992

با سلام مجدد

چند نکته در مورد جدول تناوبی عناصر :


در جدول تناوبی در یک تناوب (دوره)، از چپ به راست از خاصیت فلزی کاسته و به خاصیت نافلزی افزوده می شود.

اندازه ی اتمها یا همان شعاع اتمی عموماً، در هر دوره از چپ به راست کاهش می یابد. البته استثناهای زیادی در این روند به چشم می خورد. از جمله اینکه شعاع تمام عناصر گازهای نجیب، از حد مورد انتظار و از عناصر قبل از حود بزرگتر می باشد.

اندازه ی اتمها یا همان شعاع اتمی عموماً، در هر گروه از بالا به پایین افزایش می یابد.


الکترونگاتیوی یا تمایل به جذب الکترون در هر دوره از چپ به راست افزایش می یابد.

الکترونگاتیوی یا تمایل به جذب الکترون در هر گروه از بالا به پایین کاهش می یابد.

انرژی یونش، در هر تناوب عموماً از چپ به راست (با افزایش عدد اتمی) افزایش می یابد. البته استثناهای زیادی در این روند به چشم می خورد. از جمله اینکه به عنوان مثال بر خلاف انتظار در دوره ی دوم، انرژی یونش بور کمتر از بریلیم و انرژی یونش اکسیژن کمتر از نیتروژن است. همچنین در تناوب سوم انرژی یونش آلومینیم کمتر از منیزیم و انرژی یونش اکسیژن کمتر از نیتروژن است. این موضوع به این علت است که همواره حالت پر کامل یا نیمه پر اوربیتالهای موجود در یک تراز فرعی ، حالت پایداری دارد که سبب می شود جدا کردن آن الکترون از اتم دشوارتر و با صرف انرژی بیشتری همراه باشد.

انرژی یونش، در هر گروه از بالا به پایین کاهش می یابد.


بار موثر هسته در هر دوره از چپ به راست افزایش می یابد.

بار موثر هسته در هر گروه از بالا به پایین افزایش می یابد

امید وارم که مفید واقع شده باشد..................

سه شنبه 25/10/1386 - 19:54
پسندیدم 0
UserName