عامل اساسى قیام حسین (ع)
توسط : ahmad21

در ساختمان نهضت مقدس حسینى سه عنصر اساسى دخالت داشته است و مجموعا سه عامل به این حادثه بزرگ شكل داده است . یكى اینكه بلافاصله بعد از درگذشت معاویه ، یزید بن معاویه فرمان مى دهد كه از حسین بن على علیه السلام الزاما بیعت گرفته شود. امام در مقابل این درخواست امتناع مى كند. آنها فوق العاده اصرار دارند، به هیچ قیمتى از این تقاضا صرف نظر نمى كنند، و امام شدیدا امتناع دارد و به هیچ قیمتى حاضر نیست به این بیعت تن بدهد. از همین جا تضاد و مبارزه شدید شروع مى شود.
عامل دومى كه در این نهضت تاءثیر داشته است و باید آن را عامل درجه دوم و بلكه سوم به حساب آورد این است كه پس از آنكه به واسطه درخواست بیعت در چنین شرایطى قرار مى گیرد كه از آن طرف اصرار و از طرف ایشان انكار است ، به مكه مهاجرت مى كنند. پس از یكى دو ماه اقامت در مكه خبر چگونگى قضیه به مردم كوفه مى رسد آن وقت مردم كوفه به خود آمده ، امام را دعوت مى كنند. بر عكس آنچه ما غالبا مى شنویم و مخصوصا در بعضى كتب درسى مى نویسند، دعوت مردم كوفه علت نهضت امام نیست ، نهضت امام علت دعوت مردم كوفه است . نه چنان بود كه بعد از دعوت مردم كوفه امام قیام كرد، بلكه بعد از اینكه امام حركت كرد و مخالفت خود را نشان داد و مردم كوفه از قیام امام مطلع شدند، چون زمینه نسبتا آماده اى در آنجا وجود داشت ، مردم كوفه گرد هم آمدند و امام را دعوت كردند.
عامل سوم ، عامل امر به معروف و نهى از منكر است . این عامل را خود امام مكرر و با صراحت كامل و بدون آنكه ذكرى از مساءله بیعت و دعوت اهل كوفه به میان آورد، به عنوان یك اصل مستقل و یك عامل اساسى ذكر نموده و به این مطلب استناد كرده است .
اما عامل سوم كه عامل امر به معروف و نهى از منكر است و ابا عبدالله علیه السلام صریحا به این عامل استناد مى كند. در این زمینه به احادیث پیغمبر و هدف خود استناد مى كند و این عامل استناد مى كند. در این زمینه به احادیث پیغمبر و هدف خود استناد مى كند و مكرر نام امر به معروف و نهر از منكر را مى برد، بدون اینكه اسمى از بیعت و دعوت مردم كوفه ببرد.
این عامل ، ارزش بسیار بسیار بیشترى از دو عامل دیگر به نهضت حسینى مى دهد. به موجب همین عامل است كه این نهضت شایستگى پیدا كرده است كه براى همیشه زنده بماند، براى همیشه یاد آورى شود و آموزنده باشد. البته همه عوامل ، آموزنده هستند، ولى این عامل آموزندگى بیشتر دارد؛زیرا نه متكى به دعوت است و نه متكى به تقاضاى بیعت . یعنى اگر دعوتى از امام نمى شد حسین بن على علیه السلام به موجب قانون امر به معروف و نهى از منكر: نهضت مى كرد. اگر هم تقاضاى بیعت از او نمى كردند، باز ساكت نمى نشست .

سه شنبه 25/10/1386 - 17:11
پسندیدم 0
UserName