معاویه روایت مى كند
توسط : fgf

اهل سنت به اسناد صحیح از معاویه بن ابى سفیان روایت كرده اند كه روزى به سعد و قاص گفت : چه چیز تو را مانع مى شود كه ابوتراب  را سب كنى ؟ سعد گفت : به خاطر سه چیز را من داشتم براى من از هر نعمتى بهتر بود به یاد دارم كه وقتى پیغمبر به یكى از جنگ ها  مى رفت او را به جاى خود در مدینه گذارد على گفت : یا رسول الله ! شما مرا با زنان و بچه ها به جا مى گذارید ؟
پیغمبر صلى الله علیه و آله فرمود: نمى خواهى نسبت به من به منزله هارون نسبت به موسى باشى جز این كه بعد از من پیغمبرى نیست ؟
و شنیدم كه در روز جنگ خیبر فرمود: فردا پرچم اسلام را به دست كسى مى دهم كه خدا و پیغمبر هم او را دوست بدارد ما گردن كشیدیم كه ببینیم او كیست ناگاه فرمود: بگویید على بیاید وقتى حضرت على علیه السلام را آوردند چمشش درد مى كرد پیغمبر كمى آب دهان به چشم او مالید و پرچم به دستش داد و خداوند جنگ خیبر را به دست او فتح كرد. و چون آیه (قل تعالوا ندع ابناءنا... ) نازل شد پیغمبر صلى الله علیه و آله علیه و آله على و فاطمه و حسن و حسین را خواند و فرمود : پروردگار اینان اهل بیت من هستند.

سه شنبه 25/10/1386 - 17:6
پسندیدم 0
UserName