عدد فرزندان امام حسین علیه السلام از ستاره ها بیشتر است
توسط : fgf
صاحب منتخب از تاریخ گزیده نقل مى كند: یزید بن معاویه چهارده پسر داشت ولى امام حسین علیه السلام در وقت شهادت خود یك پسر بیشتر نداشت . با این حال در تمام اقطار عالم عدد ایشان از ستارها بیشتر است و از فرزندان یزید علیه اللعنة و العذاب نسلى باقى نمانده است .
سه شنبه 25/10/1386 - 16:24
پسندیدم 0
UserName