پروردگارم
توسط : matinmehr

در راه رسیدن به تو گیرم که بمیرم

من ساخته از خاک کویرم که بمیرم

یک قطره آبم که در اندیشه دریا

افتادم و باید بپذیرم که بمیرم

یا چشم بپوش از من و از خویش برانم

یا تنگ در آغوش بگیرم که بمیرم

از زندگی بی تو کریزانم و بی زار

آنقدر که بگذار بمیرم که بمیرم

این کوزه ترک خورد چه جای نگرانی است ؟

من ساخته از خاک کویرم که بمیرم

سه شنبه 25/10/1386 - 16:11
پسندیدم 0
UserName