سوز دل
توسط : matinmehr

خوش بسوز این خانه را ای شیر مست

خانه ای عاشق چنین اولی تر است

بعد از این من سوز را قبله کنم

زانکه شمعم من به سوزش روشنم

 

سه شنبه 25/10/1386 - 16:9
پسندیدم 0
UserName