وضو،غسل و تیمم
 

مسائل مشترك وضوى ترتیبى و ارتماسى

 


7- وضو گرفتن در هنگام باریدن باران اشكال ندارد، به شرطى كه آنچه روى صورت و دستهایش مى ریزد، نیت كند كه آنها هم آب وضو باشد و در وقت مسحها مواظب باشد آن آب كف دستهایش را نگیرد -البته همان مقدارى كه مى خواهد مسح كندو جاى مسحش هم تر نشده باشد.
   

سه شنبه 25/10/1386 - 15:21
پسندیدم 0
UserName