عمان سامانی (2)
توسط : noqte
پـرده‌ای كـانـدر بـرابـر داشـتـنـد     وقـت آمـد پــرده را بـرداشـتـنـد
ساقئی با سـاغری چون آفتاب     آمد و عشق‌اندر آن‌ساغر شراب
پس ندا داد او نه پنهـان، بـرملا     كالصّـلا ای بــاده خـواران الصّـلا
هم‌چو این‌می خوش‌گوار و صاف‌نیست   ترك این می گفتن از انصاف نیست
حبذا زین‌می كه هر كس مست‌اوست   خلـقـت اشـیـا مقـام پست اوست
هركه این‌می خورد،‌جهل‌از كف بهشت   گــام اول پــای كــوبــد در بـهـشـت
جـمله‌ی ذرات از جـا خـاسـتـنـد     ساغر می را ز ساقی خواستند
بـار دیـگـر آمـد از سـاقـی صــدا     طــالــب آن جـــام را بــرزد نـــدا
ای كه از جان طالب این باده‌ای     بـهــر آشــامـیـدنـش آمـــاده‌ای
گرچه‌این‌می را دوصد مستی‌بود     نیست‌را سرمایه‌ی هستی بود
از خمـار آن حذر كن كاین خمـار     از سـر مسـتـان بـرون آرد دمـار
درد و رنج و غصـه را آمـاده شـو     بعد از آن آمـاده‌ی این بـاده شو
این‌نه‌جام عشرت‌این‌جام‌ولاست     دُرد او درد است‌و صاف‌او بلاست
بر هوای‌او نفس هر كس كشید     یك قدم نـارفته پا را پس كشید
سر كشید اول به‌دعوی آسمان     كاین‌سعادت‌را به‌خود بردی‌گمان
ذره‌ای شد زآن سعادت كام‌یاب     زآن بتـابیـد از ضـمـیـرش آفـتـاب
جرعه‌ای‌هم‌ریخت‌زآن‌ساغر‌به‌خاك   زآن‌سبب‌شد مدفن‌تن‌های پاك
تر شد‌آن‌یك‌را لب این ‌یك را گلو     وز گلوی كس نرفت آن می فرو
فـرقه‌ای دیگر به بو قـانع شدند     فرقه‌ای از خوردنش قانع شدند
بـود آن می از تغیـر در خـروش     در دل‌ساغر‌چو می‌در خم‌بجوش
چون موافق با لب هم‌دم نشد     آن‌همه خوردند و اصلا كم نشد
...
باز ساقی‌بركشید از دل‌خروش    گفت ای صـافی‌دلان دُردنـوش
مرد خواهم همتی عـالی كنـد    سـاغر ما را ز می خـالی كنـد
انـبـیـــا و اولـیـــا را بـــا نـیـــاز    شد‌به‌ساغر،‌گردن‌خواهش ‌دراز
جمله‌را دل‌در طلب‌چون‌خم‌بجوش    لیك‌آن‌سر خیل‌مخموران خموش
سـر به بالا یك‌سر از بـرنا و پیـر     لیك ‌آن منظور سـاقی سـر به زیر
هر یك از جان همتی‌بگماشتند     جــرعـه‌ای از آن قـدح بـرداشتنـد
باز بود آن جـام عشـق ذوالجلال     هم‌چنان‌در دست‌ساقی مال‌مال
جام بـر كف؛‌منتظر ساقی هنوز     الله الله غـیــرت آمـــد غـیـرســوز

(ادامه دارد)

«گنجینه‌ی اسرار»، عمان سامانی، با مقدمه و تحقیق حسین بدرالدین، تصحیح: محمد بهشتی، انتشارات سنایی، چاپ دوم، تابستان 1382

سه شنبه 25/10/1386 - 15:13
پسندیدم 0
UserName