خشم
توسط : aftab

خشم با دیوانگی آغاز می شود و

با پشیمانی پایان می پذیرد.

سه شنبه 25/10/1386 - 15:1
پسندیدم 0
UserName