الهی، ای خالق بی مدد و ای واحد بی عدد،
توسط : یاكریم

الهی، ای خالق بی مدد و ای واحد بی عدد، ای اول بی هدایت و ای آخر بی نهایت، ای ظاهر بی صورت و ای باطن بی سیرت، ای حی بی ذلت، ای مُعطی بی فطرت و ای بخشندهء بی منت ای دانندهء راز ها، ای شنونده آواز ها، ای بینندهء نماز ها، ای شناسندهء نامها، ای رسانندهء گامها، ای مُبّرا از عوایق، ای مطلع بر حقایق، ای مهربان بر خلایق عذر های ما بپذیر که تو غنی و ما فقیر و بر عیبهای ما مگیر که تو قوی و ما حقیر، از بنده خطا آید و ذلت و از تو عطا آید و رحمت.

سه شنبه 25/10/1386 - 14:44
پسندیدم 0
UserName