دانستنی های حیوانات
توسط : aliyoungi

فقط سی درصد از مارهای دنیا سمی هستند.


عقربها تنها موجوداتی هستند که اشعه رادیو اکتیویته تاثیری به آنها ندارد و جالب تر اینکه عقربها دو دشمن دارند یکی از آنها یک نوع سار است و دیگری مگس.


مار «آناکوندا» تنها نمونه افعی است که بچه می زاید.


ملکه موریانه پنجاه بار بزرگتر از جفت مذکر خود می باشد.

 

سه شنبه 25/10/1386 - 14:38
پسندیدم 0
UserName