آداب خوردن و آشامیدن 3

باب سوم :

 

و اما آداب غذا خوردن :

 


« اما اگر گرسنه باشد و یكى از برادران ایمانى اش بخواهد به او غذا دهد و او در انتظار وقت غذا خوردن آنان نباشد، بى اشكال است ؛ و وارد شدن در چنین حالتى كمك به آن برادر مسلمان است به خاطر ثواب غذا دادن كه راه و رسم پیشینیان است .
عون بن عبداللّه مسعودى ، سیصد و شصت دوست داشت كه در طول سال با آنها دوره داشت و سى دوست دیگر داشت كه در مدت یك ماه بین آنها دور مى زد و هفت دوست دیگر كه با آنها روز جمعه انجمن داشت . این برادران به جاى كسب و كار به یكدیگر كمك مى كردند و این كمك و مساعدت و قصد تبرك ، براى آنها عبادتى بود. پس اگر وارد شود و صاحبخانه را نبیند اما اطمینان به دوستى او داشته باشد و بداند كه او از ورود این مهمان و غذا خوردنش خوشحال است ، حق دارد كه بدون اجازه او غذا بخورد؛ زیرا مقصود از اجازه رضایت است . بخصوص در مورد خوردنیها كه جریان در این موارد ساده تر است . چه بسا مردى بصراحت اجازه مى دهد و قسم هم مى خورد در صورتى كه او ناراضى است ؛ از این رو خوردن غذاى او كراهت دارد و چه بسا فردى كه خود حضور ندارد و اجازه هم نداده اما خوردن غذاى او پسندیده است . از این رو خداوند عز و جل فرموده است : « او صدیقكم .»
(1)
پیامبر (ص ) به منزل بریره وارد شد و با اینكه بریره حضور نداشت ، پیامبر غذا میل كرد.(2) این عمل پیامبر بدان سبب بود كه مى دانست بریره خوشحال مى شود. بنابراین جایز است كسى بدون كسب اجازه وارد منزلى بشود، و به همین مقدار كه بداند صاحبخانه راضى است اكتفا كند، اما اگر نداند ناچار باید اول كسب اجازه كند سپس وارد شود.
مى گویم :
در كتاب كافى به سند صحیح رسیده است كه از امام صادق (ع )، از تفسیر آیه شریفه « « لیس علیكم جناح ان تاءكلوا من بیوتكم » » تا آخر آیه پرسیدند: « « او صدیقكم » » چه معنى دارد؟ فرمود: به خدا قسم ، همان است كه مردى وارد خانه دوستش مى شود و بدون اجازه او چیزى مى خورد.»
(3)
در روایت دیگرى آمده است : « زن حق دارد بخورد، صدقه دهد و دوست حق دارد كه از منزل برادر مسلمانش بخورد و صدقه دهد.»
(4) 

-----------------------------------

پاورقى ها :

1- بخشى از آیه 61 سوره مباركه نور است كه مى فرماید: بر شما خطایى نیست كه از خانه پدرانتان ... یا خانه دوستتان بخورید. - م .
2- حدیث بریره طبق نقل انس مورد اتفاق است (صحیح بخارى ، ج 2، ص 151 و صحیح مسلم ، ج 3، ص 120 مراجعه كنید) اما در صحیح مسلم عبارت به لفظ دیگر است زیرا در این كتاب از ورود پیامبر به خانه بریره ذكرى به میان نیامده است .
3- كافى ، ج 6، ص 277، شماره 1 و 3.
4- كافى ، ج 6، ص 277، شماره 1 و 3.

سه شنبه 25/10/1386 - 13:46
پسندیدم 0
UserName