فضیلت و شایستگى
توسط : ملام

عتاب بن اسید بعد از فتح مكه از سوى حضرت به عنوان والى مكه برگزیده شد، و مسئولیت امور سیاسى را به عهده گرفت ؛ در حالى كه بیست و یك سال بیش نداشت و افراد بزرگتر از وى در بین صحابه فراوان وجود داشتند.
این كار حضرت وقتى مورد اعتراض قرار مى گیرد، كه چرا جوان را بر بزرگسالان ترجیح داده است ، حضرت بسیار متین جواب مى دهد كه ملاك مسئولیت ، بزرگى سن نیست . فضیلت و شایستگى باعث بزرگى مى باشد: فلیس الاكبر هو الافضل بل الافضل هو الاكبر

 همین مطلب در مورد معاذبن جبل كه 26 سال دارد، مطرح است و ایشان به عنوان مبلغ دینى در مكه منصوب مى شود.

 سیره حلبى ، ح 3، ص 59.

سه شنبه 25/10/1386 - 13:25
پسندیدم 0
UserName