درد دل من
توسط : asadasad00014

آری ما در انتظار رویت خورشیدیم

اومی آید میدانم

حتی حاظرم سوگند بخورم كه می اید

زیبا آنوقت زیباست میدانی؟

شاید بدانی من نمیدانم

اما می دانم كه اگر بیاید میفهمم زیبایی را

تو گل سرخ منی تو گل یاسمنی تو چنان شبنم پاك سحری

                                   نه از آن پاكتری

تو بهاری              نه بهاران از توست

                                                        از تو میگیرد وام هر بهار اینهمه زیبایی را

             تو می آیی

ومن در انتظار رویت خورشیدم

سه شنبه 25/10/1386 - 12:43
پسندیدم 0
UserName