آداب و وظائف ویژه شاگرد
 

نوع سوم : در آداب فتوى و صادر كردن حكم

(مطالب مربوط به این نوع ، طى بیست و شش مسئله ، بیان مى شود):

 

8 - ضرورت دقت مفتى در مطالعه نامه استفتاء


باید مفتى كلمه به كلمه نامه استفتاء را با دقت كافى مطالعه كند، و بخصوص پایان و منتهى الیه نامه را با عنایت

فزونترى مورد توجه قرار دهد؛ زیرا جان و روح سؤ ال و

 اصل پرسش در پایان آن وجود دارد كه گاهى ممكن است

تمام نامه به پایان آن مربوط باشد و مفتى احیانا نسبت به

 پایان آن از لحاظ دقت ، غفلت كند.


دانشمندى گفته است : شایسته است درنگ اندیشمندانه و

 دقت مفتى درباره یك مسئله ساده و آسان به همان گونه

باشد كه درباره یك مسئله مشكل و پیچیده اعمال مى گردد؛ و

این موضوع به خاطر آنست كه وى به دقت و تاءمل عادت

نموده و بدان خو گیرد.

سه شنبه 25/10/1386 - 11:53
پسندیدم 0
UserName