اى كاخ دین زقیام تو استوار
توسط : fgf
دنیا زد دود ظلم و ستم تیره گشته بود
آیین حق و رسم دین الهى شكسته بود
طغیان نفس سركش بد سیرتان دهر
پیوند دین حق و عدالت گسسته بود
زین كشمكش غبار مذلت به آسمان
مى رفت و چهره اسلام شد نهان
متروك شد عمل به حكم خدا و پیمبرش
مردان حق ببرند مردمان
ناگه به پاى خاست نگهبان مرز دین
ویرانه ساخت خانه گمراهى مبین
آهنگ جاودانه او در جهان هنوز
در گوش روزگار همى افكند طنین
اى كاخ دین زقیام تو استوار
اسلام از وجود تو گردیده پایدار
بر فرق كاینات بود پرچمت بلند
هستى همیشه تا كه به پاست روزگار
سه شنبه 25/10/1386 - 11:39
پسندیدم 0
UserName