امام حسین علیه السلام همیشه زنده است
توسط : fgf

آرى در ظاهر یزید حسین علیه السلام و انصارش را كشت اما در باطن امام حسین علیه السلام یزید و همه بنى امیه را بدتر ار هزار مرتبه كشتن كشت ، یزید آنها را یك روز كشت و امام حسین علیه السلام او و قومش را تا ابد و هر روز كشت.
از تو مى پرسم : كدام غلبه و پیروزى برتر و كدام كشتن بزرگ است این فلسفه را حتى ملل غیر اسلامى نیز درك كرده اند و مستشرق آلمانى مسیو ماریین نیز به این نكته اشاره كرده است.
امام حسین علیه السلام از عرب بود اما امروز دیگر مخصوص عرب نیست ، بلكه مكتب او سرلوحه نهضت ها و ملت ها و معیار حق و باطل است و عجم او را از عرب بیشتر دوست مى دارد.
امام یزید كه پادشاه عرب بود، عرب از مشرق تا مغرب او را طرد كرده و انتسابش را براى خود ننگ شمرده است .

سه شنبه 25/10/1386 - 11:32
پسندیدم 0
UserName