عطوفت رسول اكرم صلى الله علیه و آله به حیوانات
توسط : fgf

پیغمبر صلى الله علیه و آله و آله مشغول وضو بود، گربه اى از راه گذشت و به آب نگاه كرد فرمود:
معلوم است گربه تشنه است وضو را گذاشت و آب را نزد گربه گذاشت گربه آب خورد و حضرت از پس مانده آب گربه وضو را تمام كرد

سه شنبه 25/10/1386 - 11:30
پسندیدم 0
UserName