تشنگی سخن

 

بنشین و بلند بلند سکوت حرف هایم را گوش کن
هر کس به دیدنم امد مریم و ریواس دستش بود

 تو اما با خودت
کمی از حروف باران بیاور حرف هایم تشنه اند

 

سه شنبه 25/10/1386 - 9:25
پسندیدم 0
UserName