ثواب گریه و مرثیه بر امام حسین علیه السلام

در روایتی از امام صادق (علیه السلام) آمده است که فرمودند:هرکس در مصیبت جّدم حسین بن علی (علیه السلام) شعری بخواند و پنجاه نفر را بگریاند بهشت بر او واجب است ، هر کس سی کس را بگریاند ، بهشت مال اوست و هر که بیست نفر را و هر که ده نفر را و هر که پنج نفر را و هر که یک نفر را بگریاند ، بهشت بر او واجب می شود و هر که تنها برای خود مرثیه بخواند و خود بگرید ، بهشت بر او واجب می شود و هر کس گریه اش نمی گیرد و تظاهر به گریستن نماید ، بهشت بر او واجب است.

سه شنبه 25/10/1386 - 8:41
پسندیدم 0
UserName