اندیشیدن

امام على (ع ):

زیاد اندیشیدن وفهمیدن , سودمندتر از زیاد تكرار كردن وخواندن است .

دوشنبه 24/10/1386 - 23:1
پسندیدم 0
UserName